ગુરુવાર, 17 જાન્યુઆરી, 2013

gujarati web duniya mate


 1. www.bcchauhan.blogspot.com
 2. www.gcert.gujarat.gov.in
 3. www.nvndsr.blogspot.com
 4. www.gujaratquiz.in
 5. www.rijadeja.com
 6. www.marugujarat.in
 7. www.gyani.org
 8. www.mojidad.wahgujarati.com
 9. www.erms.gujarat.gov.in/ceo-gujarat/master/elector (  ELECTION NE LAGATI KAMGIRI MATE )
 10. www.edusafar.com
 11. www.abhyaskram.com
 12. www.gujarat-education.gov.in
 13. http://hc-ojas.guj.nic.in  (CORGHT NE LAGATI BHARATI MATE)
 14.  www.mavajibhai.com (GUJARITI SAHITAYA GEET VARTA BAL UPAYOGI  LAGANGEET ETC. )
 15. http://wikimapia.org/ebookpp.com/an/animal-photos-ppt.html
 16. http:/aksharnaad.com/category/gujarati-child-literature
 17. http://gujarati.webduniya.com/miscellaneous/kidzzone/
 18. http://shivshiva.wordpress.com
 19. http://vishvadeepgujaratisahityasarita.org
 20. http://wikosorurce.org/wiki/catagory
 21. http://krishnashray.net/index.php/badsahitya/baalgito
 22. http://www.gujaratisahityaparishad.com/index.html
 23. http://www.sabrasgujarati.com/category/section/children/
 24. http://myzundala.blogspot.in/
 25. http://malshram.blogspot.in/
 26. http://malshram.webs.com/
 27. http://jhaverchandmeghani.com/
 28. http://soelalem.wordpress.com/
 29. http://sureshbjani.wordpress.com/
 30. http://rajeshwari.wordpress.com/
 31. http://aksharnaad.com/category/gujarati-child-literature/
 32. http://tahuko.com/audiolitesfortahuko/tadhutabukau.mp3
 33. http://www.ritsumei.ac.jp/kie%7eakitaoka/index-ehtml
 34. http://gujaratiaarogya.com/


રવિવાર, 16 ડિસેમ્બર, 2012

બુધવાર, 26 સપ્ટેમ્બર, 2012